Toelichting bij jaarcijfers

De jaarrekeningen van de PgH over het afgelopen jaar zijn opgesteld en gepubliceerd.

Het is financieel best een bijzonder jaar geweest, waarin de cijfers heel anders uitpakten dan in vorige jaren en op de begroting voor 2018. Met als resultaat een overschot van € 41.809 in plaats van een tekort van € 15.100.

 

Nu is het niet zo dat de begroting slecht in elkaar zat of dat de financiële positie van de PgH heel anders is geworden dan in 2017. Er zijn namelijk duidelijk aanwijsbare redenen voor het positieve overschot, onder andere de volgende:

  • > Doordat wijkgemeente Diependaal op dit moment geen vaste voorganger heeft, komen de in 2018 gemaakte kosten voor pastoraat fors lager uit. Dat geldt ook voor Vitamine G, waar Kaj en Rianne ten Voorde pas in september 2018 in dienst zijn gekomen. Op de post ‘pastoraat’ komt dit in lagere uitgaven naar voren.
  • > De beleggingen (een deel van het vermogen van de PgH wordt in beleggingen beheerd, de notitie over het hoe en waarom hiervan is op verzoek beschikbaar) hebben buitengewoon veel resultaat gebracht.

 

Reden om dit extra toe te lichten is dat bovenstaande financieel gunstige elementen in 2018 niet opnieuw op de begroting voor 2019 staan. Voor 2019 is dus opnieuw een negatief resultaat begroot. De kerkrentmeesters hopen daarom dat het positieve resultaat van 2018 de leden niet zal ontmoedigen om ook voor 2019 en 2020 onze kerk financieel te blijven steunen, zodat we samen veel mooie diensten en activiteiten kunnen blijven organiseren.

De systematiek voor het opstellen van de overzichten van kosten en opbrengsten per wijk is trouwens eenvoudiger gemaakt. Daardoor is nu ook inzichtelijk geworden hoe per wijk de resultaten zich verhouden tot de begroting. Wanneer u vragen heeft over de financiën van 2018, 2019 of de financiële positie van de PgH in het algemeen, kunt u hiermee terecht bij het college van kerkrentmeesters: cvk@protestantshilversum.nl .