Publicatie jaarrekening

De jaarrekening van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) sluit in 2015 opnieuw met een negatief resultaat. De baten zijn met 2,5% gedaald en de kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

De jaarrekening 2015 van de diaconie laat ook een tekort zien. Dit is het gevolg van een bewuste keuze om in te teren op het vermogen.


Toelichting bij jaarrekening

Het college van kerkrentmeesters voorziet bij een ongewijzigd beleid een structureel tekort voor de PgH. Ondanks genomen maatregelen om de uitgaven te verminderen en het streven om de baten en lasten in evenwicht te brengen, hebben de kerkrentmeesters hun visie moeten bijstellen voor de komende jaren. Hoewel het beleid een tekort toestaat en dit tekort wordt opgevangen door de Reserve tekortdekking, zijn aanpassingen in het beleid onomkeerbaar.

Afgenomen reserve
Ten opzichte van de begroting 2015 (nadelig saldo € 66.700) laat de rekening voor 2015 een tekort zien van € 42.467,-. Het ‘betere’ resultaat is grotendeels het gevolg van een stijging van de inkomsten uit de bijdragen van de leden. Het tekort van dit jaar kan de PgH opvangen door het bedrag in mindering te brengen op de reserve tekortdekking. De verwachte nadelige resultaten tot en met het jaar 2017 kunnen hierdoor worden opgevangen.

Levend geld
De bijdragen uit levend geld, voornamelijk giften van leden, vormen de belangrijkste inkomstenbron van de PgH. In 2015 zijn deze iets hoger dan in 2014. Of deze positieve lijn verder doorzet is lastig te voorspellen. De kerkrentemeesters verwachten echter dat de vrijwillige bijdragen onder druk komen te staan als gevolg van een dalend aantal leden.

Overige baten en lasten
Aangaande het rendement over beleggingen en liquiditeiten voorzien de kerkrentmeesters voor de komende jaren een verdere daling. Door gemaakte beleidskeuzes zullen de baten uit onroerende zaken wel gaan stijgen. De lasten zullen door indexatie van kosten waarschijnlijk iets gaan toenemen.

Jaarrekening diaconie
De baten van de diaconie bestaan voor het overgrote deel (96,5%) uit collecteopbrengsten en rechtstreekse giften. Deze baten zijn in 2015 iets hoger dan in 2014. Vooral de opbrengen van inzamelingen voor vooraf gestelde doelen nemen duidelijk toe. De lasten bestaan uit:

  • > bestedingen aan diaconale doelen (90%)
  • > verplichte bijdragen centrale organen (6%)
  • > administratie- en beheerskosten (4%)


Vermogen
Het vermogen van de diaconie is in 2015 afgenomen van € 240.261 naar € 228.518. Dit staat voor 91% op bankrekeningen. 9,5% van het vermogen is uitgeleend, bijvoorbeeld ter tijdelijke overbrugging aan gemeenteleden of aan diaconale doelen die financiering zoeken.


De jaarrekening 2015 van de Protestantse gemeente Hilversum en van de Diaconie zijn op 25 juni gepubliceerd in het Kerkblad (samenvatting) en op deze website (integraal). Eventuele bezwaren of opmerkingen over deze publicaties kunnen tot en met 4 juli worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad: scriba@protestantshilversum.nl of p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263a, 1215 JV Hilversum.