Nieuwe fase herijkingsproces

De Algemene Kerkenraad heeft op 3 oktober bij acclamatie het advies overgenomen dat ds. Louis Wüllschleger schreef bij het herijkingsproces.

Kern van dat advies is dat in de toekomst identiteit en inhoud voor de kerk meer bepalend zullen zijn dan de geografie. Bij het denken over de toekomst van de PgH is het daarom belangrijk niet zozeer uit te gaan van bestaande grenzen en wijkgemeenten, maar vanuit de kern, de geloofsgemeenschap rond het Evangelie. Het is zaak eerst het gesprek aan te gaan over de inhoud van het kerk-zijn en daarna te kijken naar de bijpassende organisatiestructuur.

Taakgroep
De eerstvolgende stap is nu het instellen van een taakgroep die dat gesprek over de inhoud gaat initiëren en stimuleren. Gemeenteleden zullen de taakgroep vormen en daarnaast zal een adviseur vanuit de landelijke kerk worden ingehuurd. Deze adviseur zal het proces begeleiden. Dit najaar wordt de opdracht van de taakgroep geformuleerd. In het voorjaar van 2017 gaat de taakgroep aan de slag.

Kanttekeningen
In de laatste AK-vergadering is ondermeer gesproken over de kanttekeningen die het Ministerie van Predikanten heeft ingediend. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het definitieve stuk. Het gehele advies is te downloaden van de pagina protestantshilversum.nl/ak.