Begroting 2017

In het kerkblad van 3 december 2016 zijn de begrotingen 2017 van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen in verkorte vorm gepubliceerd. Door de diaconie is daarbij ook een toelichting gegeven op de collectes voor het plaatselijke werk dat meer ‘in het verborgene’ plaatsvindt.

 

De kerkrentmeesters verwachten voor 2017 een tekort van € 67.000. Voor de dekking van dit tekort zijn reserves beschikbaar. In een vorig kerkblad is een artikel verschenen dat inzicht geeft in de reserves van de Protestantse gemeente Hilversum op centraal- en wijkniveau. Dit artikel is ook op de website geplaatst, zie www.protestantshilversum.nl/cvk ("Reserves van de PgH").

Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 14 november 2016. Zij ligt voor alle gemeenteleden gedurende zeven dagen na het verschijnen van het kerkblad van 3 december 2016 ter inzage op het kerkelijk bureau. Opmerkingen over de begrotingen dienen binnen 10 dagen na 3 december 2016 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad. P/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum, of per e-mail aan: scriba@protestantshilversum.nl.