7 juli: Bijeenkomst herijking

Begin juni heeft ds. Louis Wüllschleger zijn eindrapport over de nota Herijking in de Algemene Kerkenraad (AK) gepresenteerd. 

Het rapport geeft een richting aan voor de Protestantse gemeente Hilversum (PgH): wat is het beeld bij de PgH over 10 jaar, en welke maatregelen horen daarbij genomen te worden, op de korte en middellange termijn?

PgH-brede gemeenteavond
Op donderdag 7 juli wordt er een gemeentebrede bijeenkomst georganiseerd om iedereen te informeren over de stand van zaken. Locatie Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze PgH-brede gemeenteavond geeft ds. Wüllschleger een toelichting op zijn rapportage, te downloaden via deze website, zie protestantshilversum.nl/ak. De AK zal hierbij ingaan op het verdere verloop van de herijking. Iedereen van harte uitgenodigd, en een hartelijke oproep om te komen!


‘Een nieuw geluid en een nieuw beeld’
Ds. Louis Wüllschleger heeft in opdracht van de AK kritisch gekeken naar de Nota Herijking en een advies geformuleerd voor de toekomst van de PgH. Hij heeft daarbij aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen in de landelijke kerk. Zijn rapport geeft een frisse kijk op de situatie en de mogelijkheden van de PgH. 

Ds. Wüllschleger benoemt allereerst de huidige situatie, zoals die ook wordt beschreven in de Nota Herijking Beleidsuitgangspunten. De uitgangspunten van deze Nota worden in ‘Een nieuw geluid en een nieuw beeld’ besproken en getoetst. Daarbij stelt het rapport vast dat de Nota Herijking een flinke impuls heeft gegeven aan de bezinning op de toekomst van de PgH. De conclusie over de Nota Herijking is tweeledig. 

  • > De urgentie die de Nota uitspreekt is enerzijds terecht en gebaseerd op realistische verwachtingen. Het is positief dat de PgH op de ontwikkelingen wil anticiperen en niet wegloopt voor het maken van noodzakelijke keuzes. Verder komt naar voren dat de PgH niet wil saneren zonder meer, maar tegelijkertijd wil investeren – én oog heeft voor de waarde van gebouwen.
  • > Anderzijds komt de Nota Herijking niet wezenlijk los van de bestaande situatie. Toch is helder dat juist de bestaande kerkelijke structuur in snel tempo aan betekenis verliest. In de toekomst zijn identiteit en inhoud bepalend.


Inhoudelijke ontmoeting

Om op dat laatste aan te sluiten: er is binnen de PgH een krachtige behoefte aan de inhoudelijke ontmoeting met elkaar, zo signaleert ds. Wüllschleger. Dit gesprek is van wezenlijk belang voor het gezamenlijke toekomstbeeld. Het gaat dan om de roeping kerk van Christus te zijn in leren, dienen, vieren en zorgen (Handelingen 2 vers 42) in een missionaire context.

Taakgroep
Voor de toekomst (‘2025’) van de PgH ziet het rapport Wüllschleger drie kernen of ‘buurtgemeenten’ functioneren, met een missionaire gemeenschap. Om het proces hiernaartoe te begeleiden is het cruciaal dat een kleine en slagvaardige taakgroep dit stuurt en begeleidt naar 2025, uiteraard onder verantwoordelijkheid van de AK. De leden van de taakgroep staan los van de bestaande bestuurlijke gremia binnen de PgH, en de taakgroep wordt extern begeleid vanuit de Protestantse Kerk. Het instellen van deze taakgroep en het bepalen van de kaders hiervoor hebben de eerste prioriteit, aldus het advies van ds. Wüllschleger. Het ministerie van predikanten voorziet de taakgroep van theologische / ecclesiologische deskundigheid. De inhoudelijke begeleiding van de wijkgemeenten / buurtgemeenten om toe te groeien naar een nieuwe situatie in de PgH is volgens het rapport een substantieel deel van de opdracht van de predikanten.