Diaconaat (CvD en ZWO)

Nieuws van het College van Diakenen

27 juni 2019: beleidsplan 2020-2023
Het college van diakenen heeft het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan is onderaan deze pagina te downloaden.

17 mei 2019: Jaarrekening 2018
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2018 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 15 mei 2019. De jaarrekening is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de jaarrekening 2018 dienen uiterlijk 28 mei 2019 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl Voor de gemeenteleden die niet zo cijfermatig zijn ingesteld is de samenvatting en de toelichting van de penningmeester, zoals deze zijn gepubliceerd in de Kerkbrink van 18 mei 2019, onderaan eveneens te downloaden.

Algemene informatie

De diaconie in Hilversum deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

> Download onderaan deze pagina het beleidsplan 2014-2018.
> Voor financiële informatie download onder aan deze pagina de jaarrekening en de begroting

Het College van Diakenen (CvD) telt tien leden: drie bovenwijkse leden en een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten, uit de commissie ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en uit het ministerie van predikanten. Het CvD vergadert iedere eerste maandag van de maand.

 
Giften aan de diaconie
IBAN rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Binnen de diaconie bestaat de Commissie ZWO die projecten initieert en het College van Diakenen hierover adviseert. De commissie ZWO vergadert 3 à 4 keer per jaar. Voorzitter van de commissie is Willemieke Versluis-Kroeze, zwo@protestantshilversum.nl. De taken van de Commissie ZWO zijn:

  • Het adviseren over, dan wel met voorstellen komen, voor te steunen projecten in het buitenland. Dit kunnen zowel aanvragen van lokale groepen in Hilversum zijn, als aanvragen voor steun van projecten via landelijke organisaties die zich inzetten voor zendings- en werelddiaconale activiteiten
  • Het geven van voorlichting over werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Het plannen, initiëren en coördineren van fondsenwervende activiteiten ten behoeve van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Rapporteren over haar activiteiten in de centrale diaconie
  • Inspraak in het collecterooster

Bij de te ondersteunen projecten ligt het accent op kleinschalige investeringen en wordt het als pluspunt gezien wanneer PgH-gemeenteleden er actief bij betrokken zijn.